TECTRON Kft.
info@webkazan.eu
+36 20 9623 788

Gyártók

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az üzemeltető adatai

Cégnév: Tectron  Kft.
Székhely: 9022 Győr Rákóczi u.24 Hungary.
Levelezési cím: 9025 Győr Bálint Mihály u.59 Hungary
Adószám: 11139234-2-08
Közösségi adószám: HU11139234
Bank: K&H Bank ZRt.
Bankszámlaszám: 10400401-50526767-55851002
Cégjegyzékszám: 08-09-004608 vezetve a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróságnál
Ügyvezető: Derzsó Tamás
E-mail címe: info@webkazan.euElektronikus ügyfélszolgálat nyitvatartása
Informatikai rendszerünk az e-mail és on-line üzeneteket napi 24 órában fogadja.
E-mail cím: info@webkazan.eu

Általános rendelkezések
Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A web áruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen szerződésben írt feltételekkel távollevők közötti vásárlási szerződés jön létre a rendelést leadó személy (továbbiakban vevő) és a Tectron Kft között. A Vevő a megrendelés véglegesítésével jelen általános szerződéseket elfogadja. A Webáruház használata lehetséges regisztrációt követően vagy regisztráció nélkül, látogatóként. Az adatszolgáltatás önkéntes alapon történik és az adatokat a Tectron Kft. csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, az Adatkezelési szabályzatnak megfelelően használja fel. Felek megállapodnak, hogy a vevő regisztrációs vagy megrendelési adatai között szereplő     e-  mail címen történő kommunikáció, írásbeli kommunikációnak minősül.
A Tectron Kft. jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékcsoportokat, vételárakat, határidőket stb. szabadon megváltoztathatja. A vételár, határidő stb. változás a web áruházban történt megjelenítés időpontjától hatályos.

A vásárlás
A www.webkazan.eu  oldalon történő termékkiválasztással és megrendeléssel adásvételi szerződés jön létre a vevő és kereskedő között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók. A szerződéskötés nyelve magyar. A megrendelések leadása a webáruház online felületén lehetséges. A web áruházban tett megrendelést a Tectron Kft. csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a vevő a regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a webáruház felelősséget nem vállal. A hibásan, vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a vevőt terheli. Megrendelést csak a web áruházon keresztül lehet leadni. Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a vevő elfogadja. A Tectron Kft. automatikus visszaigazolást küld vevőnek a megrendelésről és a fizetésről.
A weboldalon a termékek mellett/alatt feltüntetett árak minden esetben az ÁFA-val növelt bruttó árak nem tartalmazzák a szállítási díjat. A web áruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A web áruházban szereplő termékképek és készletinformációk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek.
A vevő a kereskedő szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket a feltüntetett áron megvenni és átvenni.

Fizetés
A megrendelt termékek vételárát és az esetleges járulékos költségeket (amelyek minden esetben feltüntetésre kerülnek a megrendeléskor) a vevő előzetes bank átutalással vagy utánvétes fizetéssel az áru átvételekor egyenlítheti ki HUF pénznemben.

Szállítási módok és költségek
A kiszállítást  futárszolgálat végzi. A szállítási idő a megrendeléstől a kiszállításig kb.14 nap. Az áru feladásról értesítést küldünk. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni és esetlegesen a csomagoláson észlelelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni! A termék ára a szállítási költséget  nem tartalmazza.A készülék házhozszállitása ingyenes .A számla és a termék használati útmutató a csomagra ragasztott tasakban van elhelyezve.

Elállási/Felmondási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán,elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Tectron Kft Győr Bálint Mihály u.59, info@webkazan.eu. Ebből a célból felhasználhatja az alábbi  elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének költségeit Ön viseli.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

1. Kellékszavatosság
Ön a Tectron Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Tectron Kft nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság
A termék hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Garanciális feltételek
A garancia minden a webáruházban forgalomba hozott beépíthető kandallóbetétre,különálló kandallóra,konyhai szilárd tüzelésű sütőre (sparhelt) és kazánra,tekintettel anélkül,hogy az adott termék milyen kivitelű (normál,vízteres vagy légfűtéses változat) a vásárlás napjától számított 1 év.
A garancia érvényesíthető minden olyan hiba, használhatatlanná válás  esetében,mely egyértelműen gyártási hiba vagy esetlegesen előforduló,nyilvánvaló anyaghiba miatt következett be!
A garancia megszűnik, ha:
-       a berendezést nem az előírásoknak megfelelően telepítették és üzemeltették
-       a berendezés üzembe helyezését nem szakember végezte
-       nem megfelelő tüzelőanyagot használtak az üzemeltetés során         (ld:működési utasítások)     
-       bármilyen, a berendezésen végzett módosítás fellelhető
-       szállításból eredő sérülések miatt
A hibás termék visszaszállításának költségeit cégünk minden esetben vállalja!!
A garancia a vásárlás helyén érvényesíthető a vásárlás napjától számított 1 évig.

A garanciális vagy szavatossági igény bejelentése
Az igény bejelentését megteheti postai vagy elektronikus levelezés útján.
Postai cím:Tectron Kft. 9025 Győr Bálint Mihály u.59 Hungary
Elektronikus levélben az info@webkazan.eu e-mail címen.
A Tectron Kft a fogyasztó nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet  vesz fel. A jegyzőkönyv tájékoztatást  tartalmaz arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátjuk. Ha a Tectron Kft a fogyasztó szavatossági  igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon  értesíti a fogyasztót.

Elállási/Felmondási nyilatkozat
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Tectron Kft 9025 Győr Bálint Mihály u.59 Hungary (info@webkazan.eu).
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék adásvételére:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
Kelt:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Szerzői jog
A webáruház oldalán található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF stb., ábra, kép, más információ illetve adat) szerzői jogai - eltérő rendelkezés hiányában - térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Webáruház üzemeltetőjét illetik meg. Különösen tilos a web áruházból letöltött tartalmat a web áruházban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni stb. A webáruház szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A webáruház használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal
tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt.

A felelősség korlátozása
A web áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.
A Tectron Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
- Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

Panasz ügyintézés
A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, elektronikus levelezési cím megegyezik a webáruház ügyfélszolgálati címével.
A vevő panaszát írásban jelentheti be az ügyfélszolgálaton.
A webáruház a szóbeli panaszt kivizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a webáruház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, annak egy másolati példányát a vásárlónak átadja.
Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) tett panaszt a webáruház – törvény eltérő rendelkezése hiányában - harminc napon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon előterjesztett panaszt a webáruház egyedi azonosítószámmal látja el. A válaszhoz a webáruház csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A webáruház által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat.
Panaszával fordulhat:
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe:                          9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma:            (96) 520-217
Fax száma:                  (96) 520-218
E-mail cím:                 bekelteto@gymskik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím:                            9022 Győr, Türr István u. 1.
Telefonszám:              +36 96 329 244
E-mail:                        fogyved_nydf_gyor@nfh.hu

Felhasználási feltételek elfogadása
A Webáruház használatával vevő kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.
Az ÁSZF teljes tartalma letölthető PDF dokumentumban itt.

Győr 2014 május 12


Kosár  

A kosár üres

Szállítás 0 Ft
Összesen 0 Ft

Kosár Fizetés

Hírlevél